Achiziție furnizare teste evaluare psihologică

Luni, Martie 30, 2015

ANUNȚ

Fundația pentru o societate deschisă este beneficiarul proiectului POSDRU/144/6.3/S/135544 “Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piaţa muncii”  ID 135544, finanțat din Fondul Social European.

Fundația pentru o societate deschisă anunță organizarea procedurii de atribuire a contractului de teste evaluare psihologică (baterii de testare psihologică), organizată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013 și Normele interne privind desfășurarea procedurilor de achiziție în cadrul fundației nr. 309/28.05.2014.

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

1.Obiectul contractului: teste evaluare psihologică (baterii de testare psihologică), pentru implementarea proiectului “Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piaţa muncii” ID 135544.

2. Locul de implementare a contractului (livrare produse): Bucuresti, str. Căderea Bastiliei, nr. 33, sector 1.

3. Sursa de finanţare a contractului:  Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.

4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: achiziție directă reglementată de Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013, privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări și Normele interne privind desfășurarea procedurilor de achiziție în cadrul fundației nr. 309/28.05.2014.

5.Tipul si durata contractului: Contract de furnizare, a cărei durata începe cu data semnării contractului de către ambele părți  și se încheie la data de 30 iunie 2015.

6. Valoarea estimată: 8000 lei, fără TVA

7. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

8.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.04.2015, ora  17.00.

Răspunsul la clarificări va fi postat pe site-ul fundației până la data de 03.04.2015, ora 17:00.

9.Data și ora-limită de depunere a ofertei: 07.04.2015, ora 14:00

Ofertele transmise după data și ora limită vor fi respinse și returnate nedeschise ofertantului, la solicitarea scrisă a acestuia.

10. Data si ora deschiderii ofertelor: 07.04.2015, ora 14.30

11.Adresa la care se transmite oferta:

Fundația pentru o societate deschisă, Bucuresti, str. Căderea Bastiliei, nr. 33, sector 1.

12.Oferta depusă va conține obligatoriu următoarele documente:

Ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei documentele solicitate în Documentația pentru ofertanți pentru achiziția de teste evaluare psihologică (baterii de testare psihologică)

13. Limba de redactare a ofertei: limba romană.

14. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunerea a  ofertelor.

15. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază. 

Ofertele care nu respectă cerintele documentației de atribuire vor fi respinse ca fiind neconforme.

16. Locul și modul de obținere a documentației de atribuire:

Documentaţia pentru achizitia de teste evaluare psihologică (baterii de testare psihologică)  este publicată pe  site-ul Fundatiei pentru o societate deschisă si al proiectului, www.fundatia.ro, respectiv www.proiectul-elisa.fundatia.ro, sectiunea “Achizitii” , în cadrul “Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piaţa muncii”  ID 135544.

Puteți solicita clarificări privind prezenta procedură, în perioada menționată mai sus, prin fax la numărul +4021.212.10.32 sau la adresa de email: virginia.porcisanu@fundatia.ro, persoana de contact – Virginia Porcisanu.